Nieuws Werkkostenregeling (WKR)

Werkkostenregeling: verhoging normbedrag voor maaltijden in 2016 22-01-2016 Uit de tweede versie van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 van de Belastingdienst blijkt dat het normbedrag voor maaltijden wordt aangepast. Per 1 januari 2016 bedraagt het nieuwe normbedrag voor maaltijden voor werknemers € 3,25. In 2015 was het normbedrag voor maaltijden € 3,20.
Fiscale verrekening vakbondscontributie 06-11-2015 Het einde van het jaar nadert en wellicht zijn er in uw bedrijf een aantal medewerkers die een verzoek tot fiscale verrekening of vergoeding van de betaalde vakbondscontributie hebben gedaan. In sommige gevallen mag u deze fiscale verrekening of vergoeding van de vakbondscontributie niet weigeren. Het is afhankelijk van wat er in de individuele arbeidsovereenkomst, het personeelsreglement of de eventueel van toepassing zijnde cao is bepaald. Als deze vergoeding in eerdere jaren is toegekend binnen uw onderneming, mag de vergoeding op basis van gewoonte en / of gebruik wellicht niet geweigerd worden omdat sprake is van een verworven recht.
Prinsjesdag 16-10-2015 Op Prinsjesdag is het Belastingplan 2016 gepresenteerd. Hierbij informeren wij u over de voorgestelde wijzigingen ten aanzien van de werkkostenregeling en subsidiemogelijkheden in de vorm van een tegemoetkoming in de loonkosten.
Kwalificatie vaste kostenvergoeding onder de werkkostenregeling 16-09-2015 De invoering van de Werkkostenregeling per 1 januari 2015 heeft ook gevolgen voor de vaste kostenvergoeding. Voor een nieuw toe te kennen vaste kostenvergoeding moet de inhoudingsplichtige vooraf een onderzoek doen naar de aard en de veronderstelde omvang van de daadwerkelijk gemaakte kosten. Is er geen onderzoek gedaan dan wordt de vaste kostenvergoeding toegerekend aan de vrije ruimte en betaalt u mogelijk 80% belasting.
Verblijfskostenvergoeding beroepsgoederenvervoer tm 31 dec 2021! 18-08-2015 Transport en Logistiek Nederland (hierna: TLN) heeft op haar website bekend gemaakt dat het convenant met de Belastingdienst over de kostenvergoedingen in het beroepsgoederenvervoer is verlengd tot en met 31 december 2021. De Belastingdienst heeft hiermee bevestigd dat de onbelaste CAO vergoedingen t.a.v. verblijfskosten volledig als gericht vrijgesteld onder de werkkostenregeling kunnen worden aangemerkt. Deze vergoedingen komen dus niet ten laste van de vrije ruimte.
Maaltijden onder Werkkostenregeling 09-07-2015 Verstrekt u aan uw werknemers een maaltijd? Houd er dan rekening mee dat hierdoor mogelijk het normbedrag maaltijd van € 3,20 ten laste van uw vrije ruimte komt.
Verduidelijking regeling personeelsfeesten onder WKR bekend! 09-04-2015 De Belastingdienst heeft op haar website de veelgestelde vragen en antwoorden rondom de werkkostenregeling geactualiseerd. De Belastingdienst komt hiermee terug op haar eerdere uitspraken tijdens het webinar gehouden op 3 februari 2015 over de werkkostenregeling. Tijdens dit webinar had de Belastingdienst aangegeven dat in bepaalde gevallen een vrijstelling zou gelden voor externe personeelsfeesten.
Concernregeling WKR mogelijk bij tussenholding zonder personeel 08-04-2015 Het komt regelmatig voor dat een holding vennootschap met personeel een tussenholding heeft zonder personeel. Deze tussenholding vormt geen belemmering om de concernregeling toe te passen.
Externe personeelsfeesten: (deels) gericht vrijgesteld? 12-03-2015 Op 3 februari jongstleden heeft de Belastingdienst een Webinar gehouden over de werkkostenregeling. Tijdens dit Webinar heeft de Belastingdienst verschillende onderwerpen besproken, waaronder ook de fiscale behandeling van externe personeelsfeesten.
Kwalificatie parkeergelegenheid bij werknemers met eigen vervoer 12-03-2015 De Belastingdienst heeft een verruiming opgenomen ten aanzien van het parkeren met eigen vervoer. (Arbo)verantwoordelijkheid van de werkgever is hét criterium om te bepalen of sprake is van een nihilwaardering of belast loon.
Arbovoorziening: geen eigen bijdrage werknemer 12-03-2015 Arbovoorzieningen zijn gericht vrijgesteld. Hierbij maakt het niet uit of u deze vergoedt, verstrekt of ter beschikking stelt, en of uw werknemer de voorziening op de werkplek gebruikt of niet. Een van de voorwaarden om bijvoorbeeld bedrijfsfitness als arbovoorziening te kwalificeren is dat de werknemer geen eigen bijdrage betaalt voor de voorzieningen.
Bedrijfkantineregeling en personeelsfeest 23-01-2015 Hoe is de bedrijfkantineregeling en het personeelsfeest (binnen het concern) geregeld onder de WKR?
Hernieuwde afspraken cafetariaregeling LTO (agrarisch) 15-01-2015 Eind vorig jaar heeft LTO voor hun leden een verlenging van de afspraken van de collectieve cafetariaregeling aangevraagd bij de Belastingdienst. Inmiddels is er een akkoord bereikt over de inhoud van deze hernieuwde afspraken.
4. De werkkostenregeling 17-12-2014 Per 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en moeten de administratie en de secundaire arbeidsvoorwaarden van de werknemers zijn afgestemd. De vrije ruimte van de fiscale loonsom per 1 januari 2015 bedraagt 1,2%.
Prinsjesdag 24-10-2014 Op Prinsjesdag is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. In deze nieuwsbrief gaan wij in op een aantal voorstellen op het gebied van de loonheffingen zoals de werkkostenregeling, wijziging van de gebruikelijkloonregeling en de levensloopregeling.
Gerechtshof: Ipad is een communicatiemiddel en geen computer 24-10-2014 Op 25 september 2014 heeft Gerechtshof Amsterdam geoordeeld dat de ipad een communicatiemiddel is en geen computer. Voor een communicatiemiddel geldt voor het onbelast vergoeden/verstrekken het vereiste van meer dan 10% zakelijk gebruik terwijl voor computers als vereiste geldt een zakelijk gebruik van 90% of meer.
Dossieropbouw: gesneden koek of niet? 14-08-2014 Onlangs oordeelde de Rechtbank Amsterdam in een zaak waar de werkgever geen dossier had. Een door haar gegeven ontslag op staande voet hield geen stand en een door haar gedaan (voorwaardelijk) ontbindingsverzoek werd afgewezen, omdat de werkgever het erg bont maakte. De Rechtbank Amsterdam wees uiteindelijk het werknemersverzoek tot ontbinding toe onder toekenning van een hogere vergoeding dan normaal.
Verder met de werkkostenregeling: verplicht vanaf 1 januari 2015 15-07-2014 Op 3 juli 2014 heeft de staatssecretaris aan de Tweede Kamer een brief gestuurd waarin hij vijf wijzigingen aankondigt voor de werkkostenregeling. De maatregelen worden meegenomen in het op Prinsjesdag in te dienen wetsvoorstel ‘Belastingplan 2015’ zodat ze per 1 januari 2015 kunnen worden ingevoerd. De wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor de door werkgevers te betalen belasting.
Waarschijnlijk voor 4 juli 2014 meer duidelijkheid over WKR 17-06-2014 De Staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, heeft in een brief van 6 juni 2014 aan de Tweede Kamer laten weten dat hij er naar streeft om voor het zomerreces een brief aan te bieden aan de Tweede Kamer over de werkkostenregeling.
Waarschijnlijk voor 4 juli 2014 meer duidelijkheid over WKR 17-06-2014 De Staatssecretaris van Financiën, Eric Wiebes, heeft in een brief van 6 juni 2014 aan de Tweede Kamer laten weten dat hij er naar streeft om voor het zomerreces een brief aan te bieden aan de Tweede Kamer over de werkkostenregeling.
Werkkostenregeling stand van zaken 07-05-2014 Vorig jaar liet staatssecretaris Weekers van Financiën een internetconsultatie houden voor de verbetering van de werkkostenregeling (WKR). De internetconsultatie heeft vooralsnog niet geleid tot wetsvoorstellen. Werkgevers die de WKR nu nog niet toepassen, dienen er echter wel rekening mee te houden dat zij per 1 januari 2015 verplicht over moeten.
Van oud naar nieuw 07-01-2014 De jaarwisseling brengt ons nieuwe wetgeving en aanpassingen in de loonadministratie. Hierna geven wij enkele aandachtspunten weer ter voorbereiding op het nieuwe jaar.
Prinsjesdag 15-10-2013 Het Belastingplan 2014 is op Prinsjesdag officieel gepresenteerd. In onze nieuwsbrief van september hebben wij reeds aandacht besteed aan het voorstel om de pseudo-eindheffing hoog loon met een jaar te verlengen. In deze nieuwsbrief gaan wij nader in op een aantal andere voorstellen op het gebied van de loonheffingen zoals het vervallen van de stamrechtvrijstelling, de verplichte invoering van de werkkostenregeling en de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk.
Verkenning WKR – mogelijke aanpassingen 11-04-2013 In vervolg op onze nieuwsbrief van maart 2013 berichten wij u over de punten waarop de Staatssecretaris van Financiën de werkkostenregeling wil vereenvoudigen.
Aanmelden Nieuwsbrief
Naam:*
Bedrijfsnaam:*
E-mailadres:*
Volg ons op Twitter
We hebben nog vrije plaatsen voor onze bijeenkomst "#Actualiteiten #Aardbeienkwekerij" op 5 februari 2019 bezoek on… https://t.co/qZ7fmJauyr
Werkgeverslasten 2019, #sectorpremie #Bouw gaat naar 0% https://t.co/wOGQenMDca