Nieuws Subsidies

Recht op premiekorting vervalt na tijdelijk ontslag 20-01-2016 Om misbruik tegen te gaan is er met ingang van 1 januari 2016 een nieuwe regeling ingevoerd inzake de premiekortingen voor oudere en arbeidsbeperkte werknemers. Nieuwe werknemers die in de zes maanden voorafgaand aan indiensttreding al eerder bij de betreffende organisatie in dienst zijn geweest, komen niet in aanmerking voor premiekorting in het geval er toen voor hen ook geen recht op premiekorting bestond.
Prinsjesdag 16-10-2015 Op Prinsjesdag is het Belastingplan 2016 gepresenteerd. Hierbij informeren wij u over de voorgestelde wijzigingen ten aanzien van de werkkostenregeling en subsidiemogelijkheden in de vorm van een tegemoetkoming in de loonkosten.
Financiële tegemoetkoming opleidingskosten voor MKB bedrijven 03-08-2015 Onder bepaalde voorwaarden kunt u tot 31 december 2015 in aanmerking komen voor een subsidie ten behoeve van de opleidingskosten voor uw werknemers. De subsidie bedraagt maximaal € 1.500 per werknemer en is bedoeld voor MKB bedrijven in Noord-Brabant.
Premiekorting jongere werknemer verruimd 08-06-2015 De tijdelijke regeling premiekorting jongere werknemers was gericht op het creëren van nieuwe banen in de periode van 1 januari 2014 tot 1 januari 2016. Per 1 juli 2015 wordt de regeling verruimd. Tot 1 januari 2017 mag u ook specifiek vragen naar jongeren in uw vacatures.
Subsidieregeling praktijkleren 03-06-2015 In de periode van 2 juni tot 15 september (voor 17.00 uur) kunt u een aanvraag doen voor de subsidieregeling praktijkleren. De subsidie is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student.
Banenafspraak 19-02-2015 Het kabinet en werkgevers hebben afgesproken dat ze extra banen gaan creëren voor mensen met een ziekte of handicap. Dit heet de banenafspraak. Voor werkgevers die een werknemer aannemen die in de doelgroep valt bestaan verschillende subsidiemogelijkheden.
Premiekorting oudere werknemer in 2015 22-01-2015 In 2014 kon u een premiekorting toepassen als u een uitkeringsgerechtigde van 50 jaar of ouder in dienst nam, die direct voor indiensttreding recht had op een uitkering.
6. Subsidies 17-12-2014 Heeft u in uw loonadministratie alle subsidies aangegeven?
Verhoging leeftijd toepassing premiekorting oudere werknemer 10-11-2014 Met ingang van 1 januari 2015 wordt de leeftijdgrens om in aanmerking te komen voor premiekorting oudere werknemer verhoogd van “50 jaar en ouder” naar “56 jaar of ouder”.
Blijf alert op subsidiemogelijkheden! 11-09-2014 In onze nieuwsbrief van februari 2014 hebben wij een special subsidiemogelijkheden opgenomen. Hierin hebben wij aandacht besteed aan de mogelijkheid van het claimen van premiekorting voor de premies werknemersverzekeringen, subsidie voor scholing, regionale subsidiemogelijkheden en ook de no-riskpolis Ziektewet. Bent u nog steeds alert op het signaleren en benutten van deze mogelijkheden?
Baan Bonus West-Brabant 02-09-2014 In de maand februari hebben wij u reeds geïnformeerd over de diverse subsidiemogelijkheden met betrekking tot personeel. Wij willen u erop attent maken dat de Baan Bonus West-Brabant nog tot en met 31 december 2014 aangevraagd kan worden.
Subsidieregeling praktijkleren 14-08-2014 Voor het studiejaar 2014 kunt u op dit moment de aanvraag voor de subsidieregeling praktijkleren indienen. Let erop dat de uiterste indieningtermijn is op 15 september 2014 voor 17:00.
Special: Subsidiemogelijkheden 13-02-2014 In Nederland bestaan verschillende subsidiemogelijkheden met betrekking tot personeel. Hierbij kan gedacht worden aan het claimen van premiekortingen voor de werknemersverzekeringen, subsidies voor scholing en daarnaast ook regionale initiatieven om werkloosheid aan te pakken. Maakt u ook al gebruik van subsidiemogelijkheden?
Van oud naar nieuw 07-01-2014 De jaarwisseling brengt ons nieuwe wetgeving en aanpassingen in de loonadministratie. Hierna geven wij enkele aandachtspunten weer ter voorbereiding op het nieuwe jaar.
Premiekorting voor jongere werknemer 20-11-2013 Vanaf 2014 wordt een nieuwe subsidieregeling geintroduceerd voor het in dienst nemen van jonge uitkeringsgerechtigden in de leeftijdscategorie van 18 tot en met 26 jaar. Het betreft een wetsvoorstel om een premiekorting te kunnen claimen voor jongere werknemers met als doel de arbeidmarktpositie van jongeren te ondersteunen.
Update Subsidieregeling Praktijkleren 20-11-2013 In onze nieuwsbrief van augustus 2013 gaven wij al aan dat de afdrachtvermindering onderwijs met ingang van 1 januari 2014 komt te vervallen en niet meer kan worden geclaimd via de loonadministratie. De afdrachtvermindering wordt dan omgevormd tot een subsidieregeling van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Onlangs is de Subsidieregeling praktijkleren gepubliceerd.
Aanmelden Nieuwsbrief
Naam:*
Bedrijfsnaam:*
E-mailadres:*
Volg ons op Twitter
We hebben nog vrije plaatsen voor onze bijeenkomst "#Actualiteiten #Aardbeienkwekerij" op 5 februari 2019 bezoek on… https://t.co/qZ7fmJauyr
Werkgeverslasten 2019, #sectorpremie #Bouw gaat naar 0% https://t.co/wOGQenMDca