Nieuws Loonbelasting & Sociale Zekerheid

DGA en enig bestuurder? Altijd bijtelling voor auto van de zaak 18-02-2016 Wanneer een werknemer alleen voor zakelijke doeleinden gebruik kan maken van een auto van de zaak, dan kan een fiscale bijtelling achterwege blijven. Voor een directeur grootaandeelhouder (hierna: DGA) die tevens enig bestuurder is, is dit echter anders. In deze situatie moet voor een auto van de zaak altijd bijtelling in aanmerking worden genomen. Dit geldt behoudens het geval dat de DGA een sluitende kilometeradministratie kan overleggen. Bij een privégebruik van minder dan 500 kilometers op jaarbasis kan bijtelling immers altijd achterwege blijven.
Nieuw wetsvoorstel inzake bijtelling auto 18-02-2016 Op 22 januari jongstleden heeft Staatssecretaris Wiebes van Financiën een nader uitgewerkt wetsvoorstel inzake de Autobrief II toegestuurd naar de Tweede Kamer. In dit voorstel is een afbouw van de BPM opgenomen en worden de bijtellingspercentages vanaf 2019 gereduceerd tot twee verschillende tarieven. Op basis van het wetsvoorstel geldt vanaf 2017 een algemeen tarief van 22%. Enkel voor volledig elektrische auto’s is een verlaagd tarief van 4% van toepassing. Het verlaagde tarief zal zien op de eerste € 50.000 van de aanschafwaarde van de auto.
Afschaffing voordeelregel: wat betekent dit? 18-02-2016 Per 1 januari 2016 is de voordeelregel komen te vervallen. Dit heeft invloed op de hoogte van het nettoloon voor medewerkers die ‘bijzonder’ loon ontvangen. Van bijzonder loon is bijvoorbeeld sprake bij vakantietoeslag, eindejaarsuitkeringen, 13e maand en bij uitbetaling van overwerk. In de regel zullen deze medewerkers maandelijks netto minder overhouden.
Crisisheffing niet in strijd met het Europees recht 18-02-2016 In twee recente arresten heeft de Hoge Raad geoordeeld dat zowel de crisisheffing in 2013 als de verlenging van deze regeling voor 2014 niet in strijd zijn met het Europese eigendomsrecht.
Per 1 mei 2016 een definitief afscheid van de VAR 01-02-2016 De datum van afschaffing van de VAR wordt opnieuw uitgesteld. Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (hierna: wet DBA) heeft Staatssecretaris Wiebes van Financiën toegezegd dat de afschaffing van de VAR niet per 1 april 2016 maar per 1 mei 2016 zal plaatsvinden. Per 1 mei 2016 vangt de implementatiefase aan. Gedurende het eerste jaar wordt de ruimte gegeven om aan de nieuwe wetgeving te wennen. De Belastingdienst zal in deze fase coulant zijn in de handhaving.
Loonstrook gevolgen werknemer per 2016 (jonger dan AOW-leeftijd) 19-01-2016 De wijzigingen 2016 op het gebied van loonbelasting en sociale zekerheid hebben invloed op zowel het nettoloon van de werknemer, als de lasten voor u als werkgever.
Loonstrook 2016 11-12-2015 Grootste salarisstijging dankzij verlaging belastingdruk voor werknemers met gemiddeld jaarinkomen.
Fiscale verrekening vakbondscontributie 06-11-2015 Het einde van het jaar nadert en wellicht zijn er in uw bedrijf een aantal medewerkers die een verzoek tot fiscale verrekening of vergoeding van de betaalde vakbondscontributie hebben gedaan. In sommige gevallen mag u deze fiscale verrekening of vergoeding van de vakbondscontributie niet weigeren. Het is afhankelijk van wat er in de individuele arbeidsovereenkomst, het personeelsreglement of de eventueel van toepassing zijnde cao is bepaald. Als deze vergoeding in eerdere jaren is toegekend binnen uw onderneming, mag de vergoeding op basis van gewoonte en / of gebruik wellicht niet geweigerd worden omdat sprake is van een verworven recht.
Premie werkhervattingskas 2016 03-11-2015 Eind november ontvangen alle werkgevers van de Belastingdienst een beschikking gedifferentieerde premie werkhervattingskas voor 2016. Deze premie is opgebouwd uit de premiecomponenten: WGA-vast, WGA-flex en Ziektewet. Het is van belang om deze beschikking te (laten) controleren!
Planning Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 20-10-2015 Op 19 oktober 2015 heeft de Staatssecretaris een brief gestuurd naar de Eerste Kamer om de behandeling van het wetsvoorstel ‘Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties’ voorlopig aan te houden. De streefdatum voor inwerkingtreding wordt 1 april 2016 in plaats van 1 januari 2016. Tot op het moment van inwerkingtreding van de wet blijft de VAR bestaan.
Prinsjesdag 16-10-2015 Op Prinsjesdag is het Belastingplan 2016 gepresenteerd. Hierbij informeren wij u over de voorgestelde wijzigingen ten aanzien van de werkkostenregeling en subsidiemogelijkheden in de vorm van een tegemoetkoming in de loonkosten.
Werkgeverslasten: Premies werknemersverzekeringen in 2016 14-10-2015 Het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid heeft met Prinsjesdag haar begroting voor 2016 bekend gemaakt. Hierin zijn ook de voorstellen voor de premiepercentages voor de werknemersverzekeringen en de zorgverzekeringswet opgenomen. Een aantal premiepercentages is nog onder voorbehoud.
Premies 2016 WGA en ZW bekend; hoeveel premie gaat u betalen? 16-09-2015 Op 1 september 2015 is het Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2016 gepubliceerd. Nu de premies en parameters voor 2016 bekend zijn, kunnen wij voor u nagaan welk premiepercentage volgend jaar op u van toepassing is. Mogelijk is het voor u interessant om eigenrisicodrager te worden of om juist terug te keren naar het publieke stelsel.
Kwalificatie vaste kostenvergoeding onder de werkkostenregeling 16-09-2015 De invoering van de Werkkostenregeling per 1 januari 2015 heeft ook gevolgen voor de vaste kostenvergoeding. Voor een nieuw toe te kennen vaste kostenvergoeding moet de inhoudingsplichtige vooraf een onderzoek doen naar de aard en de veronderstelde omvang van de daadwerkelijk gemaakte kosten. Is er geen onderzoek gedaan dan wordt de vaste kostenvergoeding toegerekend aan de vrije ruimte en betaalt u mogelijk 80% belasting.
In 2015 opnieuw 80%-regeling bij opname levenslooptegoed 10-08-2015 Deelnemers van de levensloopregeling die in 2013 geen gebruik hebben gemaakt van de 80%-regeling en onder het overgangsrecht vallen, krijgen hier in 2015 opnieuw de gelegenheid voor. De 80%-regeling voor 2015 is nagenoeg ongewijzigd gebleven ten opzichte van deze faciliteit in 2013.
De DGA en verzekeringsplicht werknemersverzekeringen in 2016 05-08-2015 Met ingang van 1 januari 2016 treedt de nieuwe Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder in werking. Deze regeling is van belang om te bepalen of een bestuurder van een vennootschap verplicht verzekerd is voor de werknemersverzekeringen.
Autobrief II: wijziging bijtellingcategorieën privégebruik auto 10-07-2015 Onlangs is de autobrief II gepubliceerd. Hierin staan plannen en maatregelen voor de autobelastingen voor de jaren 2017 tot en met 2020. Onder andere de bijtellingcategorieën voor privégebruik van de auto van de zaak worden waarschijnlijk aangepast naar slechts twee bijtellingspercentages (4% en 22%).
Voorstel wijziging eigenrisicodragerschap WGA per 2017 10-07-2015 Onlangs heeft Minister Asscher een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over de voorgestelde wijzigingen ten aanzien van het eigenrisicodragerschap voor de WGA met ingang van 2017. De wijzigingen moeten ervoor zorgen dat de verschillen tussen publiek en privaat verzekerd zijn kleiner worden.
Maaltijden onder Werkkostenregeling 09-07-2015 Verstrekt u aan uw werknemers een maaltijd? Houd er dan rekening mee dat hierdoor mogelijk het normbedrag maaltijd van € 3,20 ten laste van uw vrije ruimte komt.
Seniorenregeling en aanpassing vakantiedagen CAO Glastuinbouw 07-07-2015 Is uw werknemer 62 jaar of ouder en heeft hij of zij vijf jaar achter elkaar tenminste 26 weken per jaar gewerkt in de glastuinbouw, dan kunt u vanaf 1 juli 2015 de seniorenregeling toepassen.
Minder netto vakantiegeld ontvangen? 03-07-2015 Veel werknemers hebben dit jaar minder vakantiegeld ontvangen dan in voorgaande jaren. Dit jaar wordt er namelijk bij uitbetaling van bijzondere beloningen (zoals vakantiegeld, bonussen, eindejaarsuitkeringen, etc.) rekening gehouden met de afbouw van de heffingskortingen. Daardoor wordt er meer loonheffing ingehouden en blijft er netto dus minder over.
Alternatief voor Beschikking Geen Loonheffingen (BGL) 12-05-2015 Er komt een alternatief voor de Beschikking Geen Loonheffingen (BGL) die de Verklaring Arbeidsrelatie zou vervangen. Het alternatief houdt in dat een overeenkomst van opdracht voorgelegd kan worden aan de Belastingdienst om zekerheid te verkrijgen omtrent de loonheffingen.
Geen privégebruik auto, let op de bewijslast ongeacht bijtelling 11-05-2015 Het komt regelmatig voor dat werknemers een verklaring geen privégebruik auto aanvragen. Op het moment dat de werknemer een andere auto ter beschikking gesteld krijgt, kan ook het gebruik veranderen. Als het gebruik van de ter beschikking gestelde auto wordt aangepast, dient altijd rekening gehouden te worden met de gevolgen.
Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten definitief 03-04-2015 De Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is op 31 maart 2015 door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet regelt dat er extra banen komen voor mensen met een ziekte of handicap.
Uitstel samenvoeging WGA-vast en WGA-flex 11-03-2015 Vooralsnog zouden per 1 januari 2016 de premies WGA-vast en WGA-flex samengevoegd worden. Op dat moment hebben werkgevers de mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden of publiek verzekerd te blijven voor de WGA. Verzekeraars hebben echter aangegeven nog niet klaar te zijn voor de marktuitbreiding waarin ze zich moeten verbreden naar schadelastbeperking voor flexwerkers.
Banenafspraak 19-02-2015 Het kabinet en werkgevers hebben afgesproken dat ze extra banen gaan creëren voor mensen met een ziekte of handicap. Dit heet de banenafspraak. Voor werkgevers die een werknemer aannemen die in de doelgroep valt bestaan verschillende subsidiemogelijkheden.
Bedrijfkantineregeling en personeelsfeest 23-01-2015 Hoe is de bedrijfkantineregeling en het personeelsfeest (binnen het concern) geregeld onder de WKR?
Levensloop 21-01-2015 In 2013 konden deelnemers aan de levensloopregeling het levenslooptegoed volledig opnemen, waarbij over slechts 80% van het levenslooptegoed op 31 december 2011 (inclusief rendement) loonheffingen werden ingehouden. Deelnemers die in 2013 niet van deze regeling gebruik hebben gemaakt, krijgen in 2015 opnieuw de gelegenheid om hiervan gebruik te maken.
Verduidelijking daggeldvergoeding conform Reisbesluit buitenland 20-01-2015 Werkgevers kunnen daggeldvergoedingen voor dienstreizen van werknemers onbelast vergoeden door een beroep te doen op het Reisbesluit binnenland en buitenland voor ambtenaren.
Loonstrook gevolgen werknemer per 2015 (jonger dan AOW-leeftijd) 19-01-2015 De wijzigingen 2015 op het gebied van loonbelasting en sociale zekerheid hebben invloed op zowel het nettoloon van de werknemer, als de lasten voor u als werkgever.
Gevolgen werkgever per 2015 18-01-2015 De wijzigingen 2015 op het gebied van loonbelasting en sociale zekerheid hebben invloed op zowel het nettoloon van de werknemer, als de lasten voor u als werkgever.
Hernieuwde afspraken cafetariaregeling LTO (agrarisch) 15-01-2015 Eind vorig jaar heeft LTO voor hun leden een verlenging van de afspraken van de collectieve cafetariaregeling aangevraagd bij de Belastingdienst. Inmiddels is er een akkoord bereikt over de inhoud van deze hernieuwde afspraken.
Gelegenheidsarbeid wordt piekarbeid. De wijzigingen voor u? 05-01-2015 De regeling Gelegenheidswerk per 1 januari 2015 komen te vervallen. Vanaf 1 januari 2015 is daarvoor de regeling Piekarbeid in de plaats gekomen. In dit artikel leest u meer over de inhoud van deze regeling.
1. Administratieve verplichtingen 17-12-2014 In de laatste aangifte van het jaar (over de maand december of over periode 13) kunnen eventuele mutaties van voorgaande perioden worden gecorrigeerd.
2. Auto van de zaak 17-12-2014 Controleer de afspraken omtrent geen privégebruik van de (bestel)auto’s goed in uw administratie en inventariseer uw wagenpark.
3. Vergoedingen en verstrekkingen 17-12-2014 Met welke vergoedingen en verstrekkingen moet u rekening houden onder de overgangsregeling tot en met 31 december 2014?
4. De werkkostenregeling 17-12-2014 Per 1 januari 2015 wordt de WKR verplicht en moeten de administratie en de secundaire arbeidsvoorwaarden van de werknemers zijn afgestemd. De vrije ruimte van de fiscale loonsom per 1 januari 2015 bedraagt 1,2%.
7. Premie werkhervattingskas 2015 17-12-2014 Heeft u de Beschikking gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2015 al ontvangen? Eind november ontvangen alle werkgevers van de Belastingdienst een beschikking gedifferentieerde premie werkhervattingskas voor 2015. Deze premie is opgebouwd uit de premiecomponenten: WGA-vast, WGA-flex en Ziektewet. Het is van belang om deze beschikking te (laten) controleren!
8. Afkoop stamrecht of levensloop 17-12-2014 In 2014 had u de mogelijkheid om uw stamrecht af te kopen tegen 80% van de waarde in het economisch verkeer. Hierover worden loonheffingen berekend. Als u de afkoop nog niet heeft laten verwerken door de salarisadministratie dan verzoeken wij u dit alsnog door te geven.
Wijzigingen in het bijtellingssysteem voor de auto van de zaak 14-11-2014 De komende jaren zullen er wijzigingen komen in het bijtellingssysteem voor de auto van de zaak. Wat is nu de stand van zaken?
Scholingsvoucher nu ook voor werkzoekende 50-plusser 12-11-2014 In 2013 werd de scholingsvoucher geïntroduceerd voor werkzoekenden van 55 jaar en ouder met een WW-uitkering. De scholingsvoucher is een subsidie en is bedoeld voor de kosten van scholing. De leeftijdsgrens is nu verruimd, waardoor werkzoekenden van 50 jaar en ouder ook in aanmerking komen voor de scholingsvoucher. Ook andere voorwaarden zijn versoepeld.
Heeft u uw werkgeverslasten voor 2015 al inzichtelijk? 11-11-2014 De premiepercentages voor de sociale verzekeringen zijn bekend voor 2015. Onlangs is ook het minimumloon per 1 januari 2015 vastgesteld. Heeft u al een begroting gemaakt van uw werkgeverslasten?
Verhoging leeftijd toepassing premiekorting oudere werknemer 10-11-2014 Met ingang van 1 januari 2015 wordt de leeftijdgrens om in aanmerking te komen voor premiekorting oudere werknemer verhoogd van “50 jaar en ouder” naar “56 jaar of ouder”.
Prinsjesdag 24-10-2014 Op Prinsjesdag is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. In deze nieuwsbrief gaan wij in op een aantal voorstellen op het gebied van de loonheffingen zoals de werkkostenregeling, wijziging van de gebruikelijkloonregeling en de levensloopregeling.
Wetsvoorstel: VAR wordt beschikking geen loonheffingen (BGL) 24-10-2014 Opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) worden beiden verantwoordelijk voor de beoordeling of hun arbeidsrelatie moet leiden tot afdracht van loonbelasting en premies. Onlangs heeft staatssecretaris van Financiën hierover een wetsvoorstel ‘Wet invoering Beschikking geen loonheffingen’ ingediend.
Gerechtshof: Ipad is een communicatiemiddel en geen computer 24-10-2014 Op 25 september 2014 heeft Gerechtshof Amsterdam geoordeeld dat de ipad een communicatiemiddel is en geen computer. Voor een communicatiemiddel geldt voor het onbelast vergoeden/verstrekken het vereiste van meer dan 10% zakelijk gebruik terwijl voor computers als vereiste geldt een zakelijk gebruik van 90% of meer.
Premies 2015 WGA en ZW bekend; hoeveel premie gaat u betalen? 11-09-2014 Op 1 september 214 is het Besluit gedifferentieerde premie Werkhervattingskas 2015 gepubliceerd. Nu de premies en parameters voor 2015 bekend zijn, kunnen wij voor u nagaan welk premiepercentage op u van toepassing is. Mogelijk is het voor u interessant om eigenrisicodrager te worden of om juist terug te keren naar het publieke stelsel.
Verklaring arbeidsrelatie voor 2014 ook geldig in 2015 11-09-2014 In de loop van 2015 gaat de wet- en regelgeving voor de verklaring arbeidsrelatie (VAR) veranderen. Totdat de nieuwe wet- en regelgeving ingaat, blijft een afgegeven verklaring arbeidsrelatie voor 2014 ook geldig in 2015.
Wijziging daggeldvergoeding Reisbesluit Binnen- en Buitenland 14-08-2014 Werkgevers kunnen daggeldvergoedingen voor dienstreizen van werknemers onbelast vergoeden door een beroep te doen op het Reisbesluit binnenland en buitenland voor ambtenaren. Met ingang van 1 juli 2014 zijn de verschillende vergoedingen echter niet meer geheel vrijgesteld. Vanaf deze datum moet u mogelijk een gedeelte van de vergoeding belasten als loon.
Ruim baan voor de vakantiewerker 11-07-2014 Het einde van het schooljaar is alweer in zicht. De komende tijd gaan dan ook veel jongeren weer op zoek naar een vakantiebaantje. Ieder jaar brengt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daarom de brochure 'Vakantiewerk' uit. Deze is niet alleen handig voor de doelgroep zelf, maar ook voor u als u vakantiewerk aanbiedt. Zo gaat u goed voorbereid het vakantieseizoen in!
Loonsanctie: omvang loonbetaling en hoe voorkom je een geschil? 07-05-2014 Welk loon dient een werkgever tijdens een loonsanctie door te betalen en welke inkomsten mag hij verrekenen die de werknemer geniet tijdens arbeidsongeschiktheid?
Bezwaar tegen pseudo-eindheffing hoge lonen 07-05-2014 Zoals in onze nieuwsbrief van maart 2014 aangegeven is de pseudo-eindheffing hoge lonen (ook wel crisisheffing genoemd) verschuldigd door werkgevers die in 2013 werknemers in dienst hadden met een loon uit tegenwoordige dienstbetrekking boven de € 150.000.
In 2015 geen pseudo-eindheffing hoge lonen 07-05-2014 Na twee jaar wordt de crisisheffing in 2015 definitief geschrapt.
Opnieuw pseudo-eindheffing hoge lonen verschuldigd 12-03-2014 In 2013 was voor het eerst de pseudo-eindheffing hoge lonen (ook wel crisisheffing genoemd) verschuldigd door werkgevers die in 2012 werknemers in dienst hadden met een loon uit tegenwoordige dienstbetrekking boven de € 150.000. Hoewel de regeling was bedoeld als een eenmalige maatregel om het begrotingstekort in te perken, wordt de regeling ook in 2014 gecontinueerd.
Winterbonus hoveniersbedrijven 05-02-2014 Valt u onder de cao voor het hoveniersbedrijf en heeft u een BBL-leerling in dienst (inclusief doorbetaalde schooldag)? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een eenmalige bijdrage van 2.000 euro.
Strafbaarheid niet betalen omzetbelasting en loonbelasting 15-01-2014 Met ingang van 1 januari 2014 is het opzettelijk niet betalen van omzetbelasting en/of loonbelasting strafbaar geworden.
Verblijven uw werknemers korter dan vier maanden in Nederland? 09-01-2014 Voor werknemers die in Nederland komen werken maar zich hier niet vestigen dient u bij een van de 18 aangewezen gemeenten een BSN aan te vragen door middel van inschrijving de RNI ( Registratie Niet Ingezetenen).
Van oud naar nieuw 07-01-2014 De jaarwisseling brengt ons nieuwe wetgeving en aanpassingen in de loonadministratie. Hierna geven wij enkele aandachtspunten weer ter voorbereiding op het nieuwe jaar.
Vooruitblik 07-01-2014 Alvast een vooruitblik op belangrijke fiscale maatregelen voor 2014.
Loonstrook gevolgen werknemer per 2014 07-01-2014 Over het algemeen gaan werknemers met een laag inkomen er in 2014 op vooruit en werknemers met hoger inkomen erop achteruit.
Gevolgen werkgever per 2014 07-01-2014 Het totaal aan werkgeverspremies over 2014 stijgt gemiddeld met 4,5% ten opzichte van 2013 (van 18,33% naar 19,16%).
Beloon uw meewerkende kinderen 20-11-2013 Werken uw kinderen mee in uw bedrijf? Dan wil u ze wellicht voor deze werkzaamheden belonen. Tegelijkertijd zit u niet te wachten op de administratieve rompslomp, het voeren van een aparte loonadministratie of maandelijkse afdrachten van loonbelasting e.d. De kalenderjaarregeling (KJ-regeling) kan hiervoor uitkomst bieden.
Update wijzigingen stamrecht 20-11-2013 In onze nieuwsbrief van oktober 2013 hebben wij reeds aandacht besteed aan het wetsvoorstel om de stamrechtvrijstelling af te schaffen per 1 januari 2014. Onlangs is bekend gemaakt dat als het ontslag reeds is aangezegd, de feitelijke ontslagdatum nog wel in 2014 kan liggen onder bepaalde voorwaarden.
Extra hulp voor 55-plussers: scholingsvoucher 15-10-2013 Neemt u een werkzoekende in dienst die op de eerste dag van zijn WW-uitkering 55 jaar of ouder was? En heeft deze werknemer minimaal 3 maanden een WW-uitkering (gehad)? Dan kunt u voor deze werknemer subsidie voor scholing aanvragen.
Prinsjesdag 15-10-2013 Het Belastingplan 2014 is op Prinsjesdag officieel gepresenteerd. In onze nieuwsbrief van september hebben wij reeds aandacht besteed aan het voorstel om de pseudo-eindheffing hoog loon met een jaar te verlengen. In deze nieuwsbrief gaan wij nader in op een aantal andere voorstellen op het gebied van de loonheffingen zoals het vervallen van de stamrechtvrijstelling, de verplichte invoering van de werkkostenregeling en de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk.
Pseudo eindheffing voor hoge lonen met één jaar verlengd 20-09-2013 De pseudo-eindheffing voor hoog loon is een heffing van 16% over het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van een werknemer, voor zover dat loon een bedrag van € 150.000 overstijgt. Deze heffing is als tijdelijke maatregel voor het jaar 2013 ingevoerd en wordt met één jaar verlengd. Dat betekent dat werkgevers ook in het jaar 2014 de pseudo-eindheffing voor hoog loon moeten afdragen.
Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over 150-kilometercriterium 20-09-2013 Het 150-kilometercriterium maakt bij de afbakening van de groep van werknemers die in aanmerking komen voor toepassing van de 30%-regeling onderscheid tussen ingezetenen van andere lidstaten onderling. De Hoge Raad heeft hierover prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie. Het betreft de vraag of sprake is van een verboden indirect onderscheid naar nationaliteit, dan wel een belemmering van het vrije verkeer van werknemers.
Aandeelhouder familie-B.V. eerder verzekerd? 09-08-2013 Een directeur groot-aandeelhouder (hierna: DGA) is niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De Hoge Raad heeft in een uitspraak aangegeven dat een DGA binnen een familiebedrijf toch recht had op een WW-uitkering.
Payrolling: de voor- en de nadelen 16-05-2012 Payrolling is geen wettelijke term. In de praktijk wordt er op verschillende manieren vorm aan gegeven. Payrolling kan bestaan uit het verrichten van alleen salarisadministratie (en eventueel het HR management) tot en met het in dienst nemen van personeel. Alle administratieve verplichtingen, maar ook alle risico’s die inherent zijn aan het werkgeverschap, zoals ziekte en ontslag, liggen dan bij de payrollorganisatie.

 

Aanmelden Nieuwsbrief
Naam:*
Bedrijfsnaam:*
E-mailadres:*
Volg ons op Twitter
We hebben nog vrije plaatsen voor onze bijeenkomst "#Actualiteiten #Aardbeienkwekerij" op 5 februari 2019 bezoek on… https://t.co/qZ7fmJauyr
Werkgeverslasten 2019, #sectorpremie #Bouw gaat naar 0% https://t.co/wOGQenMDca