Nieuws Arbeidsrecht

Hoge Raad: Uitzendovereenkomst bestaat ook zonder allocatiefunctie! 02-12-2016 De Hoge Raad heeft op 4 november 2016 uitspraak gedaan dat er voor een uitzendovereenkomst geen andere vereisten gelden dan die in de wet staan. En de allocatiefunctie staat daar niet in.
Kantonrechtersformule weer in gebruik? 18-02-2016 De kantonrechter in Amsterdam heeft in een zaak een billijke vergoeding toegekend op basis van de afgeschafte kantonrechtersformule. De vraag is of andere rechters deze werkwijze gaan volgen.
Stage- of arbeidsovereenkomst? 23-01-2016 Regelmatig wordt er door werkgevers gebruik gemaakt van een stageovereenkomst, bijvoorbeeld als inwerkperiode, terwijl feitelijk sprake is van een arbeidsovereenkomst. Het Hof Leeuwarden heeft op 22 december 2015 een uitspraak gedaan over de vraag of sprake was van een arbeidsovereenkomst of een stage overeenkomst.
Recht op premiekorting vervalt na tijdelijk ontslag 20-01-2016 Om misbruik tegen te gaan is er met ingang van 1 januari 2016 een nieuwe regeling ingevoerd inzake de premiekortingen voor oudere en arbeidsbeperkte werknemers. Nieuwe werknemers die in de zes maanden voorafgaand aan indiensttreding al eerder bij de betreffende organisatie in dienst zijn geweest, komen niet in aanmerking voor premiekorting in het geval er toen voor hen ook geen recht op premiekorting bestond.
Verbod op inhoudingen WML uitgesteld 04-12-2015 Eerder hebben wij u geïnformeerd dat u vanaf 1 januari 2016 bepaalde zaken niet meer mag verrekenen met het loon van de werknemer voor zover dit loon daarmee onder het netto equivalent van het Wettelijk Minimumloon komt. Voor een groot aantal werkgevers zou dit een vervelende uitkomst hebben met betrekking tot de verrekening van bijvoorbeeld kosten voor een zorgverzekering of huisvesting.
Ontbindende voorwaarde wegens vervallen noriskpolis rechtsgeldig 22-11-2015 Een werkgever die een zieke of arbeidsgehandicapte werknemer een baan aanbiedt onder de ontbindende voorwaarde dat de werknemer een no-riskpolis heeft en houdt, mag het dienstverband beëindigen als de no-riskpolis niet wordt verlengd.
Doorwerken na bereiken AOW-leeftijd makkelijker gemaakt 06-11-2015 Een werknemer kan, zonder een gang naar het UWV of de kantonrechter, ontslagen worden bij het bereiken van de AOW-leeftijd. Soms kunnen de werkgever en de werknemer echter overeenstemming hebben bereikt over voortzetting van het dienstverband na de AOW-leeftijd.
Planning Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties 20-10-2015 Op 19 oktober 2015 heeft de Staatssecretaris een brief gestuurd naar de Eerste Kamer om de behandeling van het wetsvoorstel ‘Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties’ voorlopig aan te houden. De streefdatum voor inwerkingtreding wordt 1 april 2016 in plaats van 1 januari 2016. Tot op het moment van inwerkingtreding van de wet blijft de VAR bestaan.
Arbodienst aansprakelijk voor opgelegde loonsanctie? 13-10-2015 Is het mogelijk, wanneer als gevolg van een beroepsfout van de bedrijfsarts een loonsanctie aan de werkgever wordt opgelegd, om de Arbodienst als werkgever van deze bedrijfsarts, hiervoor aansprakelijk te stellen?
Ondertekende vaststellingsovereenkomst – bent u er dan? 16-09-2015 Heel vaak eindigen arbeidsovereenkomsten door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst ter beëindiging van het dienstverband. Tot 1 juli 2015 kon u ervan uitgaan dat de beëindiging van het dienstverband door ondertekening van de vaststellingsovereenkomst door beide partijen een feit was.
“ideale” keten WWZ; goedkoop of duurkoop? 30-07-2015 Wanneer u werkt met flexibele arbeidsovereenkomsten en veel gebruik maakt van overeenkomsten voor bepaalde tijd bent u vast op de hoogte van de nieuwe regels binnen de Wet Werk en Zekerheid. Waar voorheen de werkgever nog drie arbeidsovereenkomsten binnen drie jaar voor bepaalde tijd mocht sluiten is dit nu teruggebracht naar drie overeenkomsten binnen twee jaar. Daarnaast bent u als werkgever ook nog verplicht om bij een arbeidsovereenkomst die op uw initiatief eindigt en die ten minste 24 maanden heeft geduurd een transitievergoeding te betalen aan de werknemer. Tevens is het niet meer toegestaan om bij arbeidsovereenkomsten van zes maanden of korter een proeftijd op te nemen.
Duidelijkheid bij ongeldige opzegtermijnen 28-07-2015 Onlangs heeft de Hoge Raad duidelijkheid gegeven over wat geldt als in een arbeidsovereenkomst op een ongeldige wijze wordt afgeweken van de wettelijke opzegtermijnen. De overeengekomen regeling is dan vernietigbaar en in plaats daarvan geldt de wettelijke regeling.
Pensioenontslagbeding in de arbeidsovereenkomst? 23-07-2015 Werkgevers zijn de afgelopen jaren geadviseerd om toch vooral een pensioenontslagbeding op te nemen in de arbeidsovereenkomsten. Let op: Vanaf 1 juli 2015 is het juist af te raden dit beding overeen te komen met nieuwe werknemers en aan te raden om deze te verwijderen uit de arbeidsovereenkomsten van de werknemers die reeds in dienst zijn!
Eerste uitspraken over 'aanzegvergoedingen' 18-06-2015 De eerste rechterlijke uitspraken over de aanzegvergoedingen zijn inmiddels gepubliceerd. De verplichting tot het 'aanzeggen' van het einde van een arbeidsovereenkomst is sinds 1 januari 2015 in de wet opgenomen. De werkgever is nu verplicht om een maand voor het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd de werknemer schriftelijk op de hoogte te stellen over het al dan niet voortzetten van deze arbeidsovereenkomst. Indien de werkgever hier niet tijdig aan voldoet is hij jegens de werknemer een boete verschuldigd ter hoogte van maximaal een maandsalaris.
Pas op met langdurige seizoensarbeid! 02-06-2015 Onlangs sprak de rechtbank Den Haag zich uit over de vraag of een werkgever die 11 jaar lang telkens een tijdelijke arbeidsovereenkomst had aangeboden aan een werknemer verplicht kon worden een nieuw tijdelijk contract aan te bieden.
Ontslagvergunning via het werkgeversportaal UWV 01-06-2015 Als u op of na 1 juli 2015 bij het UWV ontslag aanvraagt voor een werknemer, dan moet u een aanvraagformulier downloaden en invullen.
De ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst 08-05-2015 Onlangs sprak de rechtbank Noord-Nederland zich uit over de vraag of het niet behalen van een taalcursus Nederlands een geldige ontbindende voorwaarde oplevert.
Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd 02-04-2015 Op 17 maart 2015 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Het wetsvoorstel bevat onder meer maatregelen die het (door)werken na de AOW-gerechtigde leeftijd moeten bevorderen. De belangrijkste in het wetsvoorstel genoemde maatregelen worden in dit artikel uiteengezet.
Wet Aanpak Schijnconstructies. Wat verandert er voor u? 09-03-2015 De nieuwe Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) is op 3 maart j.l. unaniem goedgekeurd door de Tweede Kamer. Behoudens goedkeuring door de Eerste Kamer is de beoogde ingangsdatum 1 juli 2015.
Pensioenontslag nu en straks 06-03-2015 Vanaf 1 juli 2015 wordt het eenvoudiger om een AOW-gerechtigde werknemer te ontslaan. Er is geen ontslagvergunning of ontbinding meer voor nodig. Maar waar moet u rekening mee houden als de werknemer langer wil doorwerken?
Toch overgangsregeling transitievergoeding 27-02-2015 De Wet werk en zekerheid bepaalt dat werkgevers vanaf 1 juli a.s. een transitievergoeding moeten betalen als een arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd en op initiatief van de werkgever wordt beëindigd of niet wordt verlengd. Op 24 februari 2015 heeft Minister Asscher overgangsmaatregelen voorgesteld met betrekking tot de transitievergoeding.
Transitievergoeding: tellen eerdere arbeidsovereenkomsten mee? 02-02-2015 Werkgevers moeten personeel met een tijdelijk dienstverband per 1 juli 2015 veel eerder een ontslagvergoeding gaan betalen dan nu het geval is, wat negatieve gevolgen kan hebben voor met name seizoenswerkers. Minister Asscher heeft echter toegezegd een oplossing te zoeken voor onbedoelde effecten van de nieuwe ontslagregeling.
Brug WW 21-01-2015 In 2015 worden extra maatregelen genomen om mensen sneller aan het werk te krijgen en te houden, zoals de zogenoemde brug-WW. De brug-WW verruimt de mogelijkheid om noodzakelijke scholing te volgen met behoud van een uitkering op grond van de WW.
Gelegenheidsarbeid wordt piekarbeid. De wijzigingen voor u? 05-01-2015 De regeling Gelegenheidswerk per 1 januari 2015 komen te vervallen. Vanaf 1 januari 2015 is daarvoor de regeling Piekarbeid in de plaats gekomen. In dit artikel leest u meer over de inhoud van deze regeling.
Nieuwe ontslagregels voor payrolling 19-12-2014 Op 1 januari 2015 wordt het ontslagbesluit aangepast om de positie van de payrollwerknemer te verbeteren. Thans verleent het UWV een ontslagvergunning aan de payrollwerkgever als de opdrachtgever de payrollovereenkomst beëindigd. Vanaf 1 januari 2015 worden payrollwerknemers die in dienst zijn van een payrollwerkgever op dezelfde manier beschermd als werknemers die rechtstreeks in dienst zijn van de opdrachtgever. Hiermee komt wederom één van de voordelen van payrolling te vervallen.
Oproepkracht en loondoorbetaling bij ziekte 05-12-2014 Onlangs heeft de rechtbank Oost-Brabant een uitspraak gedaan over de vraag of het loon van een oproepkracht moet worden doorbetaald gedurende ziekte. Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de vraag of de werknemer, indien de ziekte niet was opgetreden, arbeid zou hebben verricht.
Alleen werknemer kan vakantiesaldo opmaken 07-11-2014 Als een werknemer zonder toestemming van uw onderneming afwezig is, mag u de uren die hij niet gewerkt heeft volgens Hof Den Bosch niet op eigen initiatief verrekenen met zijn vakantiedagen. Eerder oordeelde de kantonrechter dat dit wel mocht.
Gratis WWZ-check arbeidsovereenkomsten 24-10-2014 Zoals u in deze nieuwsbrief al een aantal keren heeft kunnen lezen, wordt vanaf 1 januari 2015 de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) ingevoerd. Het is de meest ingrijpende wijziging van het arbeidsrecht in de afgelopen decennia. Het eerste gedeelte heeft betrekking op (het gebruik van) flexibele arbeidscontracten, zoals de oproepovereenkomst of de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Het tweede gedeelte wordt ingevoerd op 1 juli 2015 en heeft betrekking op het ketenbeding en het ontslagrecht.
Een wereldwijd concurrentiebeding: geoorloofd of niet? 11-09-2014 Een concurrentiebeding bevat een verbod voor de werknemer om na het einde van de arbeidsovereenkomst als zelfstandige of als werknemer bij een concurrerend bedrijf soortgelijke werkzaamheden te gaan uitoefenen als hij in het bedrijf van de werkgever verrichte. De werkgever beoogt hiermee zijn know how veilig te stellen. Kun je dit ook wereldwijd overeenkomen?
Dossieropbouw: gesneden koek of niet? 14-08-2014 Onlangs oordeelde de Rechtbank Amsterdam in een zaak waar de werkgever geen dossier had. Een door haar gegeven ontslag op staande voet hield geen stand en een door haar gedaan (voorwaardelijk) ontbindingsverzoek werd afgewezen, omdat de werkgever het erg bont maakte. De Rechtbank Amsterdam wees uiteindelijk het werknemersverzoek tot ontbinding toe onder toekenning van een hogere vergoeding dan normaal.
Wet Werk en Zekerheid aangenomen 17-06-2014 De Wet Werk en Zekerheid is op 10 juni 2014 door de 1e Kamer aangenomen. De regels met betrekking tot de (uitsluiting van de) loondoorbetalingsverplichting, de proeftijd, de aanzegtermijn en het concurrentiebeding die aanvankelijk op 1 juli 2014 in werking zouden treden, zullen per 1 januari 2015 in werking gaan treden.
Wijzigingen Wet Werk en Zekerheid vanaf 1 juli 2014 17-06-2014 De Wet Werk en Zekerheid is door de 2e Kamer aangenomen en naar verwachting zal de 1e Kamer binnenkort ook instemmen. Wat wijzigt er per 1 juli 2014? De wet wordt namelijk gefaseerd ingevoerd en bevat ingrijpende wijzigingen. De belangrijkste wijzigingen die ingaan per 1 juli 2014 op een rijtje.
Ontslag om bedrijfseconomische redenen: AOW’ers eerst weg. 07-05-2014 Het Ontslagbesluit is per 1 april 2014 aldus aangepast dat bij een ontslag om bedrijfseconomische redenen waarbij het afspiegelingsbeginsel wordt toegepast, AOW-gerechtigden als eerste in aanmerking komen voor ontslag.
Loonsanctie: omvang loonbetaling en hoe voorkom je een geschil? 07-05-2014 Welk loon dient een werkgever tijdens een loonsanctie door te betalen en welke inkomsten mag hij verrekenen die de werknemer geniet tijdens arbeidsongeschiktheid?
Van Oers Academy: Masterclass Hire & Fire 12-03-2014 Vandaag de dag is loonadministratie voor een werkgever geen eenvoudige zaak meer: arbeidsrecht, loonbelasting en sociale zekerheid zijn complexe onderwerpen. Kennis van zaken is dan ook een absolute vereiste. En hoewel u bij complexe dossiers ongetwijfeld geadviseerd wordt door experts, kan een grondige kennis van de materie u veel problemen, kopzorgen en onnodige kosten besparen.
Oproepovereenkomst niet zo vrijblijvend als het lijkt 12-03-2014 Werknemer met een oproepcontract kan in beginsel na drie maanden aanspraak maken op (loon over) de gemiddelde arbeidsduur over de voorgaande drie maanden, zelfs nadat de werkgever is gestaakt met het oproepen van werknemer.
ZW-flex: voorkom problemen en pas uw arbeidsovereenkomsten aan! 12-02-2014 Werkgevers gaan betalen voor werknemers die ziek zijn als hun tijdelijke contract afloopt. Nu verdwijnen deze werknemers nog in de Ziektewet, maar binnenkort blijven werkgevers verantwoordelijk voor hun zieke werknemers, ook financieel.
Voortgezette vierde arbeidsovereenkomst voor (on)bepaalde tijd? 20-11-2013 Het Gerechtshof 's-Hertogenbosch heeft recentelijk een bijzonder arrest gewezen over een vierde opeenvolgende arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Tegelijkertijd met het aangaan van deze arbeidsovereenkomst (die was voorafgegaan door drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd) werd namelijk een vaststellingsovereenkomst aangegaan, waarmee al direct de datum van het einde van deze vierde arbeidsovereenkomst werd bepaald. Feitelijk was zodoende sprake van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Het Hof achtte deze constructie in dit specifieke geval toegestaan. Biedt deze uitspraak nieuwe en onbeperkte mogelijkheden om arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd aan te gaan?
Prinsjesdag 15-10-2013 Het Belastingplan 2014 is op Prinsjesdag officieel gepresenteerd. In onze nieuwsbrief van september hebben wij reeds aandacht besteed aan het voorstel om de pseudo-eindheffing hoog loon met een jaar te verlengen. In deze nieuwsbrief gaan wij nader in op een aantal andere voorstellen op het gebied van de loonheffingen zoals het vervallen van de stamrechtvrijstelling, de verplichte invoering van de werkkostenregeling en de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk.
Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over 150-kilometercriterium 20-09-2013 Het 150-kilometercriterium maakt bij de afbakening van de groep van werknemers die in aanmerking komen voor toepassing van de 30%-regeling onderscheid tussen ingezetenen van andere lidstaten onderling. De Hoge Raad heeft hierover prejudiciële vragen aan het Hof van Justitie. Het betreft de vraag of sprake is van een verboden indirect onderscheid naar nationaliteit, dan wel een belemmering van het vrije verkeer van werknemers.
Ontslag op staande voet en schadevergoeding 10-07-2013 Als u een werknemer ontslaat op staande voet dan kunt u de schade die de werknemer eventueel heeft veroorzaakt op hem verhalen. Wat zijn de wettelijke mogelijkheden voor de werkgever om die schade te verhalen en welke schade kunt precies u verhalen?
Ontslagrecht vanaf 2014 op de schop 18-06-2012 Vanaf 2014 wordt het voor werkgevers makkelijker om een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te ontslaan. Dat blijkt uit het Lenteakkoord van de VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie. Volgens de vijf partijen moet het ontslag straks achteraf worden getoetst en niet vooraf, zoals nu het geval is.

 

Aanmelden Nieuwsbrief
Naam:*
Bedrijfsnaam:*
E-mailadres:*
Volg ons op Twitter
We hebben nog vrije plaatsen voor onze bijeenkomst "#Actualiteiten #Aardbeienkwekerij" op 5 februari 2019 bezoek on… https://t.co/qZ7fmJauyr
Werkgeverslasten 2019, #sectorpremie #Bouw gaat naar 0% https://t.co/wOGQenMDca