Nieuws Arbeidsongeschiktheid / ziekte

Voorstel wijziging eigenrisicodragerschap WGA per 2017 10-07-2015 Onlangs heeft Minister Asscher een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over de voorgestelde wijzigingen ten aanzien van het eigenrisicodragerschap voor de WGA met ingang van 2017. De wijzigingen moeten ervoor zorgen dat de verschillen tussen publiek en privaat verzekerd zijn kleiner worden.
Wijziging: bevallingsverlof in delen op te nemen 09-07-2015 Vanaf 1 januari 2015 heeft er een wijziging plaatsgevonden ten aanzien van het opnemen van bevallingsverlof. De werkneemster heeft namelijk de mogelijkheid om haar bevallingsverlof vanaf de zesde week na de geboorte van het kind in delen op te nemen. Daarnaast kan het bevallingsverlof worden verlengd als het kind wegens medische redenen in het ziekenhuis is opgenomen.
Werkgeversportaal UWV 04-06-2015 Brieven die het UWV aan u verstuurd over Ziektewet- en WAZO-uitkeringen van uw werknemers kunt u ook online terugvinden op het werkgeversportaal van UWV.
Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten definitief 03-04-2015 De Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is op 31 maart 2015 door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet regelt dat er extra banen komen voor mensen met een ziekte of handicap.
Banenafspraak 19-02-2015 Het kabinet en werkgevers hebben afgesproken dat ze extra banen gaan creëren voor mensen met een ziekte of handicap. Dit heet de banenafspraak. Voor werkgevers die een werknemer aannemen die in de doelgroep valt bestaan verschillende subsidiemogelijkheden.
Omzeiling ketenregeling met vaststellingsovereenkomst 16-01-2015 Is het mogelijk om rechtsgeldig een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te gaan en gelijktijdig een vaststellingsovereenkomst overeen te komen waarin is bepaald dat de arbeidsovereenkomst na een bepaalde periode met wederzijds goedvinden eindigt?
Oproepkracht en loondoorbetaling bij ziekte 05-12-2014 Onlangs heeft de rechtbank Oost-Brabant een uitspraak gedaan over de vraag of het loon van een oproepkracht moet worden doorbetaald gedurende ziekte. Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de vraag of de werknemer, indien de ziekte niet was opgetreden, arbeid zou hebben verricht.
Niet werken tijdens ziekte? Volledige loonstop! 15-07-2014 Arbeidsongeschikte werknemers zijn op grond van de wet verplicht om re-integratie-inspanningen te verrichten. Wanneer een bedrijfsarts oordeelt dat de werknemer bijvoorbeeld weer 50% van zijn overeengekomen uren kan werken in een aangepaste functie in het kader van de re-integratie, is de werknemer hier in beginsel toe verplicht. Wat als de werknemer dit weigert? Mag de werkgever dan het salaris over 50%, of 100% van de uren van de werknemer inhouden?
Loondoorbetaling bij ziekte. Let op: betaalt u het juiste loon? 07-05-2014 Een werkgever is wettelijk verplicht gedurende de eerste 2 jaar het loon door te betalen bij ziekte. De hoogte van de loondoorbetaling is afhankelijk van wat hierover in de arbeidsovereenkomst, personeelsreglement of de toepasselijke CAO is opgenomen.
Heeft u ook instroomgegevens van het UWV over 2013 ontvangen? 12-02-2014 Vanaf 1 januari 2014 betalen werkgevers ook premies voor werknemers met een contract voor bepaalde tijd die ziek uit dienst zijn gegaan. Het doel is om op deze wijze de instroom van werknemers in een arbeidsongeschiktheidsuitkering te beperken. Voor werkgevers met een premieloonsom van meer dan € 307.000 wordt bij de vaststelling van de premie, per werkgever gekeken naar de individuele instroom van ex-werknemers in de Ziektewet en de arbeidsongeschiktheidsuitkering WGA(flex).
Premies 2014 WGA en ZW bekend 20-09-2013 Op 1 januari 2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa) ingevoerd. Deze wet heeft tot doel om de instroom van werknemers met een tijdelijk contract in de WIA te beperken. Op dit moment betalen werkgevers alleen een gedifferentieerde premie WGA-vast voor werknemers met een contract voor onbepaalde tijd. Vanaf het premiejaar 2014 bestaat de premie uit 3 onderdelen: de premie WGA-vast, WGA-flex en ZW-flex.
Ziekte en arbeidsongeschiktheid tijdelijke werknemers 11-04-2013 Momenteel is uw gedifferentieerde premie WGA gebaseerd op WGA-uitkeringen van werknemers met een vast dienstverband die op de eerste ziektedag bij u in dienst waren. Vanaf 2014 krijgt u ook te maken met een gedifferentieerde premie ZW en WGA-flex voor werknemers met een tijdelijk dienstverband. De premie voor 2014 wordt berekend op basis van gegevens over 2012. In het voorjaar van 2013 gaat het UWV u daarom informeren over de instroomgegevens. Dat zijn de arbeidsongeschiktheidslasten van de werknemers die aan u worden toegerekend. Het is van belang deze beslissingen te controleren en eventueel tijdig bezwaar te maken aangezien het (grote) financiële consequenties kan hebben.
Onvoldoende re-integratie-inspanningen moeten onderbouwd worden 24-07-2012 Als de werkgever naar het oordeel van het UWV in zijn re-integratie-inspanningen in gebreke is gebleven en hij heeft daarvoor geen deugdelijke grond, dan wordt de WIA-aanvraag van de werknemer opgeschort. De werkgever moet dan loon blijven doorbetalen. Dit is de zogenaamde loonsanctie.
Aanmelden Nieuwsbrief
Naam:*
Bedrijfsnaam:*
E-mailadres:*

Volg ons op Twitter
We hebben nog vrije plaatsen voor onze bijeenkomst "#Actualiteiten #Aardbeienkwekerij" op 5 februari 2019 bezoek on… https://t.co/qZ7fmJauyr
Werkgeverslasten 2019, #sectorpremie #Bouw gaat naar 0% https://t.co/wOGQenMDca