Loonstroken, jaaropgave en verlofregistratie binnen handbereik
Loonstroken, jaaropgave en verlofregistratie binnen handbereik

Sociale zekerheid

De wetgeving op het gebied van loonbelasting en sociale zekerheid is complex en verandert voortdurend. Bovendien heeft u te maken met een steeds verder terugtredende overheid. Het is voor u als werkgever erg lastig om goed geïnformeerd te zijn en te blijven. De specialisten van Van Oers Loonadvies hebben de kennis en willen u graag van dienst zijn. Zij toetsen onder andere de juiste toepassing van de premies werknemersverzekeringen (WW/ZW/WIA/ZVW), waardoor u wellicht premies kunt besparen. Ook kunnen zij u helpen bij de aanvraag, berekening en controle van de diverse uitkeringen en andere zaken.

Sectorindeling

Afhankelijk van uw bedrijfsactiviteiten wordt uw onderneming door de Belastingdienst ingedeeld in een bepaalde sector. Deze indeling bepaalt onder andere de hoogte van de sectorpremie. Het komt voor dat er fouten gemaakt worden met de indeling of dat de activiteiten van uw onderneming nadien zijn veranderd. Een onjuiste sectorindeling kan betekenen dat u risico loopt doordat u te weinig premie betaalt of dat u juist te veel premie betaalt. Onze adviseurs van Van Oers Loonadvies kunnen voor u controleren of uw bedrijf in de juiste sector is ingedeeld.

Subsidie en premiekorting

De overheid verstrekt subsidies aan werkgevers die werknemers uit een bepaalde doelgroep in dienst nemen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het aannemen van een werknemer met een arbeidshandicap. Ook voor het in dienst nemen van oudere werknemers bestaat een premiekorting. Allemaal voordelen die op kunnen lopen tot duizenden euro’s per werknemer per jaar. De adviseurs van Van Oers Loonadvies kunnen voor u nagaan of u hiervan gebruik kunt maken. Zij verzorgen ook een eventueel verzoek tot teruggave van onterecht betaalde premies.

Arbeidsongeschiktheid en re-integratie

Wat moet u doen als uw werknemer langdurig ziek is? Is uw verzuimregistratie op orde? Het UWV controleert steeds strenger of u voldoet aan uw re-integratieverplichtingen. Het is daarom belangrijk dat u weet waar u op moet letten. Hoe moet u bovendien de dienstbetrekking vorm geven na twee jaar ziekte? Kunt u eventueel het dienstverband beëindigen?

Niet alleen de re-integratieverplichtingen maar ook de vastlegging van de verzuimen en de (tijdige) meldingen van de ziektegevallen bij een bedrijfsarts, de verzuimverzekeraar, de verzekeraar van het eigenrisicodragerschap WGA en het UWV zijn van belang voor uw organisatie. Gedurende het gehele traject kunnen wij u behulpzaam zijn bij het aanleggen van een dossier, advisering rondom loondoorbetalingsverplichtingen, loonopschorting bij onvoldoende medewerking aan de kant van de werknemer, de aanvraag van een second opinion (deskundigenoordeel) bij het UWV, aanvraagtraject van een WIA-uitkering en begeleiding na 104 weken (bijvoorbeeld einde dienstbetrekking).

WGA- eigenrisico

Werkgevers hebben de mogelijkheid om zich publiek of privaat te verzekeren voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). De gedifferentieerde premie WGA via de publieke verzekering wordt vastgesteld op basis van de omvang van uw premieloon en de instroom van werknemers in de WGA. Private verzekeraars hanteren een eigen wijze van premievaststelling. U kunt uitsluitend per 1 januari of per 1 juli van een jaar eigenrisicodrager worden of het eigenrisicodragerschap beëindigen. Een overstap moet u uiterlijk 3 maanden van te voren melden bij de Belastingdienst (te weten: vóór 1 oktober of vóór 1 april).

Voor de afweging of u publiek of privaat verzekerd wilt zijn voor de WGA kunnen verschillende factoren een rol spelen. Naast de hoogte van premie, is er ook een belangrijk verschil met betrekking tot de verantwoordelijkheden van de werkgever. Zo blijft een eigenrisicodrager ook na instroom van de werknemer in de WGA, verantwoordelijk voor de re-integratie.

Wilt u meer informatie over de verschillen tussen publiek en privaat verzekerd zijn voor de WGA, dan kunt u altijd contact opnemen met onze specialisten Loonbelasting en Sociale zekerheid. Zij kunnen u begeleiden bij een weloverwogen keuze.

Neem contact met ons op
Naam:*
Bedrijfsnaam:*
E-mailadres:*
Telefoon:
Opmerkingen: